Университет "Астана"

ГУМАНИТАРНЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

5В011700 - КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Біліктілік және лауазымдар тізбесі

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бiтiрген түлекке қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры академиялық дәрежесi берiледi. Түлектердiң бiлiктiлiгi және лауазымдары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекiтiлген "Жетекшiлердiң, мамандардың және басқа да қызметкерлердiң бiлiктiлiк анықтамасына" сәйкес анықталады. Олар жалпы білім беретін мектептерде, лицей, колледж, гимназияларда қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер,аудармашы қызметтерін атқара алады.

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

Кәсіби қызметінің өрісі
Білім беру, тәрбиелеу, ұйымдастыру жұмыстары, әдеби-мәдени, бұқаралық-ағарту қызметтері салаларында.
Кәсіби қызметінің объектілері
Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі Жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, колледж, ғылыми-зерттеу орындары, шығармашылық ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер жатады.
Кәсіби қызметінің пәні
Қазақ тілі мен әдебиеті, әлемдік және ұлттық руханият, имандылық пен адамгершілік тәрбиесі, ізгілендіру, қоғамның жоғары саналы азаматын қалыптастыру мәселелері.
Кәсіби қызметінің түрлері
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
 • білім беру (педагогикалық) – жалпы білім беретін орта мектептерде, лицей, гимназияларда;
 • ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер);
 • әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында);
 • ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде);
 • әдеби кеңесші.
Кәсіби қызметінің функциясы
Жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназиялар мен лицейлерде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен дәріс беру, мамандығына қатысты ғылыми, әдеби, мәдени шаралар ұйымдастыру.
Кәсіби қызметінің типтік міндеттері
 • адамға, қоғамға, қоршаған орта, ойлау мәдениетіне қарым-қатынасты реттейтін гуманитарлық мәдениет, этикалық және құқықтық нормаларын игерту;
 • студенттің жеке білім бағдарламасын таңдауы;
 • жоғары білімнің келесі баспалдағында білімді жалғастыру.
Кәсіби қызметінің бағыттары:
 • білім беру;
 • тәрбие беру;
 • ұйымдастыру-басқару;
 • ғылыми-зерттеу.
Кәсіби қызметінің мазмұны
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті саласында кәсіби қызмет мазмұнын толыққанды және сапалы кәсіптік білім алуы тиіс.
5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар
Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді талдай және салыстыра алуы, адам мен адамның қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық және заң нормаларын білуі, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық- әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи ерекшеліктерін және қазақ халқымен Қазақстан Республикасындағы басқа халықтардың мәдениет тарихын білуі, мемлекеттік құрылымының, әр алуан саяси практикалық және қоғамдық ұйымдардың дамуын және қоғам дамуының экономикалық негіздерін білуі, қауіпті жағдайларда дұрыс шешім қабылдау, еңбек және техникалық қауіпсіздік сақтаудың негізі ережелерін білуі керек. Экология проблемасын және әлеуметтік міндеттерді кәсіптік қызметі аясында жүзеге асыра білуден, спорттың барлық түрінен жас өспірімдер мен балаларға арналған нормативтерден, оқушылардың жас ерекшелігі физиологиясының өзгешеліктерінен, оқыту әдістемесінің теориялық әдістерінен, педагогика ғылымына қатысты негізгі материалдардан хабардар болуы керек. Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми қөзқарастарын қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі әлеуметтікэкономикалық және саяси құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау жасай алуды, әлеуметтік-экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын тәрбиелеуді, салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі оқыту мен тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін жинақтауды, өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алуы керек. Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы болуы керек. Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге қатысты арнаулы әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы сауатты пайдалануды, оқу материалдарын сұрыптай және кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық материалдар дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, есептеу техникасын мектептердегі оқыту процесінде пайдалануды, мамандыққа байланысты барлық қажетті талаптарды жетік білуі керек.

ЖАНСАГИМОВА АЯГОЗ ЕРЖАНОВНА 

Доктор PhD «Туризм»  Проректор по УМР  университет «Астана»

В 2013 году закончила докторантуру в Евразийском национальном университете по специальности «Туризм» и в этом же году защитила докторскую в диссертационном Совете КазНУ им.Аль-Фараби.

Сфера научных интересов – кластерное развитие экономики и туризма,  агротуризм, ВШП в рамках ЦАРЭС. 

По результатам научно-исследовательской деятельности опубликовано порядка 65 статей в зарубежных и отечественных журналах, в том числе Scopus  статьи, Clarivate Analytics, учебные пособия, монографии.

Индекс Хирши 2.

Зарубежные стажеровки и достижения:

2011 г. г. стажировка в университете Лилль1, г.Лилль (Франция).

2012г. докладчик в зарубежной конференции г.Фетхи (Турция)

2013г. участник «EXPO – 2013» в Чикаго (США)

2013г. докладчик на конференции г.Сеул (Ю.Корея)

2014 г.  присвоено звание Академика МАИН РК.

2014 г. член Казахского Национального географического общества.

2015г. курсы английского языка в г.Лондон (Англия)

2018г. Советник Председателя Евразийского союза туристов

2019г. докладчик на конференции Горный Алтай (РФ)

2019г. участник среди 11 стран регионального семинар «Устойчивое развитие туризма в регионе ЦАРЭС».

2019г. Заместитель председателя диссертационного совета Казахской национальной академии спорта и туризма

Джангарашева Назымкуль Владимировна

Фамилия, имя, отчество: Джангарашева Назымкуль Владимировна

2. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН): 620313402430

3. Должность, место работы, службы:

4. Пол: женский

5. Год и место рождения: 13 марта 1962 г. г. Бишкек

6. Национальность: казашка

7. Образование: высшее

8. Ученая степень, ученое звание: доктор экономических наук, профессор.

9. Какими государственными наградами Республики Казахстан награждена и дата награждения: Нагрудной знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан»25.12.2017;

2. Награждена «Медалью имени Ы.Алтынсарина» 15.12.2019

10. Домашний адрес: г.Алматы, 9 микрорайон, д. 3, кв.49

11. Общий стаж работы: 34 года

12. Стаж работы в отрасли: 30 лет

13. Стаж работы в данном трудовом коллективе: 16 лет

14. Характеристика с указанием конкретных особых заслуг награждаемого:

Джангарашева Назымкуль Владимировна в 1983 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, Министерством сельского хозяйства была направлена специалистом в Казахский научно- исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства.

Свою трудовую деятельность в КазНИИЭОСХ начинала со старшего лаборанта, в 1984 году за высокопрофессиональное отношение к работе была переведена на должность старшего экономиста отдела «Растениеводства и животноводства».

В 1985 году поступила в аспирантуру этого же института, после окончания которого, была принята и младшим научным сотрудником отдела: «Основных фондов и капитальных вложений». В 1989 годууспешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наукпо теме «Основные направления повышения экономической эффективности овцеводства как дополнительной отрасли» (на материалах неовцеводческих хозяйств Алма-Атинской области (г. Москва).

Работая в КазНИИЭОСХ, принимала активное участие в разработках научных отчетов отдела животноводства и растениеводства: в отделе основных фондов и капитальных вложений, являлась соавтором в разработке системы ведения сельского хозяйства Алма - Атинской области. Участвовала в разработке и внедрении в производство оптимальных параметров перспективных агропромышленных формирований в скотоводстве и овцеводстве, специализации сельхозпредприятий в условиях межхозяйственной кооперации.

Принимала активное участие в международных и республиканских научно-практических конференциях. В 2007 году в КазНИИЭАПК и РСТ защитила докторскую диссертацию по теме «Развитие маркетинга в агропромышленном комплексе Казахстана (теория, методология, практика)».

Занимая должность доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» в Алма-Атинском зооветеринарном институте, декана экономического факультета Центрально-Азиатского университета, Джангарашева Н.В. внесла значительный вклад в развитие системы высшего образования.

Как известного ученого в области экономики сельского хозяйства в апреле 2010 года включили в состав диссертационного совета КазНИИЭАПК и РСТ, с 2010 по 2013 годы являлась членом диссертационного совета в КазНАУ, в 2014-2015 годы членом диссертационного Совета КазНУ по специальности «Маркетинг».

С 2011-2012 г.г. в качестве проректора по учебно-методической работе Алматинского гуманитарно-технического университета внедрила кредитную технологию обучения, университет вошел в Европейское образовательное пространство, присоединился к Болонской Декларации, заключил соглашения о сотрудничестве с 10-ю зарубежными вузами.

Совместно с коллективом Центрально-Азиатского университета с сентября 2012 г. по настоящее время, занимая должность проректора по учебно-методической работе, осуществила переход университета на трехуровневую подготовку специалистов: бакалавр-магистр-доктор PhD, внедрила кредитную технологию обучения.

Под руководством Джангарашевой Н.В. в ЦАУ проводится планомерная работа по достижению вуза мирового уровня образования. Она приняла участие в разработке стратегического плана развития университета на 2010-2020 гг.

С 2010 года является член- корреспондентом Международной академии информатизации, входит в Союз проектных менеджеров. Ею создана в республике школа ученых-экономистов, подготовлены свыше 30 магистрантов и 3 кандидата наук. Она является автором более 135 научных трудов, 3 монографий, опубликованных в Казахстане, странах дальнего и ближнего зарубежья, 5 учебных пособий, 5 научно-практических рекомендаций и патентов.

Особым спросом у студентов и магистрантов Казахстана пользуются учебные пособия Джанагарашевой Н.В. «Реклама товаров и услуг», «Тауарлар мен қызметтер жарнамасы», «Экономика землеустройства» и другие методические разработки по экономике.

В настоящее время Джангарашева Н.В. является членом Народно-демократической партии «НурОтан», членом редакционной коллегии журнала «Поиск», членом редакционной коллегии журнала «Вестник ЦАУ».

За новаторскую работу в области высшего образования награждена «Золотой медалью» Российской академией естествознания.

Научно-педагогическая деятельность Джангарашевой Н.В характеризуется как высокопрофессионального и высококвалифицированного ученого и педагога, отличающегося широким экономическим интеллектом, большим опытом и умением работать с молодыми кадрами, осуществлять учебно- методическую работу в широком спектре.


Жансагимова Аягоз Ержановна


Жансагимова А.Е.
Участие на выставке в Чикаго
Участие в 6 международной конференции по туризму Турция